Measurement

The implementation of measurement helps our designers to correctly place the zones in the area. In addition, accurate measurement solves ergonomic problems. Thanks to that, our designers can place the furniture in the area.

Redesign

Through the redesign, our designers will determine the corridors and zones, wall layout, and furniture arrangement together with you. At this stage, you will get a better idea of the layout of your apartment.

Design

The design includes style and color solutions. The color combinations of the interior and the walls are determined. As a result, we get a design that suits your desires and ideas.

Drawing package

All the information about the design is provided through a technical drawing package. The drawing package includes everything from the initial plan to the final project. In addition, the technical drawing package includes wet spot specifications, furniture drawings, electrical equipment specifications, and ceiling solution drawings.

 • թաց կետերի գծագրեր
 • կահույքի գծագրեր
 • էլեկտրական սարքավորումների գծագրեր
 • առաստաղային լուծումների գծագրեր
 • լուսատուների, լուսային խմբերի և անջատիչների տեղակայման գծագիր
 • էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման հատակագիծ
 • առաստաղների հատակագիծ
 • հատակների հարդարման հատակագիծ
 • պատերի փռվածքներ (միայն անհրաժեշտ հատվածներում)
 • սպեցիֆիկ հանգույցների գծագիր
 • պատրաստվող կահույքի գծագրեր

Drawing package

All the information about the design is provided through a technical drawing package. The drawing package includes everything from the initial plan to the final project. In addition, the technical drawing package includes wet spot specifications, furniture drawings, electrical equipment specifications, and ceiling solution drawings.

 • հարդարման նյութերի մասնագիր
 • պատրաստի կահույքի մասնագիր
 • լուսատուների մասնագիր
 • սանտեխնիկայի մասնագիր
 • դեկորատիվ նյութերի մասնագիր